Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Vertaalbureau Portaal, een handelsnaam van Portaal COMM V. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden van Portaal COMM V, die tevens worden vermeld op de website www.por-taal.be, gelden voor elke offerte en elke overeenkomst tussen Portaal COMM V en de opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het vertaalbureau, voor de uitvoering waarvan door het vertaalbureau derden dienen te worden betrokken.

Bestellingen, totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Portaal COMM V of indien geen schriftelijke offerte is uitgebracht door schriftelijke bevestiging van Portaal COMM V van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. 

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra Portaal COMM V een schriftelijke bevestiging ontving van de opdrachtgever (i.e. een schriftelijke bevestiging, een getekende offerte of bestelbon via e-mail). Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van Portaal COMM V.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Leveringstermijn

De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is niet bindend voor Portaal COMM V, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Portaal COMM V zal, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Vertragingen in de levering geven echter nooit recht op schadevergoeding.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop Portaal COMM V geen invloed kan uitoefenen en waardoor ze niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen.

Bij overmacht worden de verplichtingen van Portaal COMM V opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht haar opdrachten uit te voeren van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

Indien de periode waarin Portaal COMM V door overmacht haar verplichtingen niet kan nakomen langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Wijziging van opdrachten

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Portaal COMM V de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Portaal COMM V het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Overdracht van intellectuele rechten

Portaal COMM V behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever is betaald. Op dat moment draagt Portaal COMM V de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Wederzijdse vertrouwelijkheid

Portaal COMM V verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. Portaal COMM V neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Portaal COMM V aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Portaal COMM V, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Portaal COMM V tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit. 

Facturering

Portaal COMM V factureert bij oplevering van de finale tekstversie of na uitvoering van de diensten. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Portaal COMM V het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Portaal COMM V heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Betaling binnen 30 dagen

Alle facturen zijn betaalbaar tot 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

Klachten binnen 8 dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, indien die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. Betalingen na de overeengekomen termijn van 30 kalenderdagen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

Geschillenregeling

In geval van geschillen, direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst, zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

DISCLAIMER

Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 februari 2012.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close